Asbestanalyses en analyse van asbestverdachte of asbesthoudende grond

 

U zal het vast en zeker al hebben opgemerkt maar het onderzoek naar de aanwezigheid van asbest dient vaker uitgevoerd te worden. Daarom wensen we, als labo, u in dit document 'Asbestanalyses en analyse van asbestverdachte of -houdende grond' te informeren over enkele punten waar u rekening mee dient te houden.

Het hierna beschreven asbestonderzoek betreft steeds milieuonderzoek (bijvoorbeeld bodem, puingranulaten)

  • Aanlevering monsters

    Asbestverdachte of -houdende monsters moeten steeds aangeleverd in een recipiënt die voorzien is van het asbestlogo:

 Asbestlogo

 

Eurofins stelt speciale asbestemmers van 8 liter met blauw deksel beschikbaar.

  • Overzicht asbest analyses:

-          T6374 - Asbest in grond klassieke methode (NEN 5896) (0-500 g)

-          T9631 - Asbest in grond / Puin conform CMA/2/II/C.2  (0 - 10 kg)

-          P4551 - Asbest in grond / Puin conform CMA/2/II/C.2  (10-25 kg)

-          T7982 - Asbest in verzamelmateriaal (tot 1 kg) (*)

-          Overige asbestanalyses zoals op plaatmateriaal of kleefmonsters kunnen ook aangeboden worden.

  • Toelichting asbestanalyses:

-          Asbest in grond, klassieke methode (NEN 5896) (0-500 g)
Monster wordt aangeleverd in een klassieke grondpot voorzien van de nodige labeling.
De 'klassieke methode' is een asbestbepaling conform de NEN5896. Hierbij wordt een kleine hoeveelheid grond (100-500 gram) na drogen ongezeefd onderzocht op de aanwezigheid van asbest. Hierbij wordt geen concentratie berekend, er wordt enkel een percentageschatting gemaakt over het totale monster.Bijvoorbeeld: Crocidoliet 0,1 - 2 %, Hechtgebondenheid : slecht

-          Asbest in grond / Puin conform CMA/2/II/C.2 (fractie <16 mm)
Monster wordt aangeleverd in een speciale asbestemmers van 8 liter met blauwdeksel.
Bij deze methode wordt het monster na drogen uitgezeefd over zeven fracties. Per fractie wordt gekeken of er asbesthoudend materiaal in aanwezig is. Indien er asbest aanwezig is dan wordt dit per fractie en per type asbest gewogen. Het certificaat rapporteerd het totaal gewogen asbest (mg/kg.ds). De analyses worden uitgevoerd m.b.v. stereo- en polarisatiemicroscopie. Hiermee kunnen stukjes asbesthoudend materiaal (plaatmateriaal, golfplaat e.d) en losse vezelbundels worden gedetecteerd.

-          Asbest in verzamelmateriaal (tot 1 kg) (verzamelmonster fractie >16 mm, visueel geselecteerde asbestverdachte materialen)
Monster wordt aangeleverd in een emmer 1.8 l. Bij deze methode wordt elke stukje van het verzamelmonster onderzocht op de aanwezigheid van asbest. Het analyserapport vermeld vervolgens het type materiaal en per type materiaal wordt het aantal stukjes, het totaal gewicht, een percentageschatting per asbestsoort en de hechtgebondenheid gerapporteerd.

-          Rapportage volgens CMA
Bij aanlevering van de natgewichten van de veldmonsters (monsternamerapport) kan het labo de de nodige berekeningen uitvoeren ten einde het asbestonderzoek te rapporteren conform het CMA.

  • Aanmelden van de opdracht:

-          Asbestanalyses dienen aangemeld te worden onder de matrix 'asbesthoudende grond', de analyses zijn beschikbaar onder 'overig'.

-          Milieuhygiënisch onderzoek op een asbesthoudend of -verdacht monster meldt u aan onder de matrix ifv regio en type monster, bijvoorbeeld Grond Vlaanderen BHG, en vermeldt u als vervuiling 'asbest verdacht'.
Bij het in behandeling nemen van het asbestverdachte of -houdende monsters zal het labo dit monster 'nat' afscheppen en analyses steeds op een nat deelmonster uitgevoerd worden. Dit kan als gevolg hebben dat bepaalde analyses niet volgens het CMA worden uitgevoerd of een bepaalde techniek niet mogelijk is. Voorafgaand overleg is hierbij aangewezen om een vlot verloop van uw opdracht te waarborgen.
Voor het uitvoeren van het grondverzet pakket 'herkomst bekend' hebben we reeds een specifiek pakket voorzien.

ð  P5099 -> M SAP Grondverzet herk bekend (jun 2008)

Gezien de afwijkende en specifieke voorbehandeling voor het uitvoeren van milieuhygiënische analyses zal er per analysemonster een 'toeslag asbesthoudend' aangerekend worden.

U kan er ook voor opteren om eerst de asbest analyse te laten uitvoeren om vervolgens bij een negatief resultaat (géén asbest aanwezig) de milieuhygiënische analyses te laten uitvoeren op het monsters als niet asbesthoudend. U dient hierbij rekening te houden dat de analyses met enkele dagen vertraging kunnen opgestart worden.

  • Algemene opmerkingen:

-          Monsters worden steeds in zijn totaliteit voor asbest geanalyseerd. Het uitvoeren van de asbestanalyse op een deel van het ontvangen laboratoriummonster is niet toegelaten. Maw indien u bijvoorbeeld 15 kg monster aanlevert  zal deze ook in zijn totaliteit in behandeling worden genomen en gefactureerd worden.

-          Monsters geanalyseerd op asbest kunnen niet gerecupereerd worden voor het uitvoeren van andere analyses.

-          Indien op een zelfde analysemonster zowel asbestanalyses als milieuhygiënische analyses dienen uitgevoerd te worden, dan dient er steeds voor de elke analyse een afzonderlijk recipiënt aangeleverd te worden.

  • Nuttige links:

AFVALSTOFFEN/SECUNDAIRE GRONDSTOFFEN

CMA/1/A.19

Monsterneming voor de bepaling van asbest in gerecycleerde granulaten

12/2011

CMA/1/A.20

Monsterneming voor de bepaling van asbest in verhardings-, funderings- en bodemlagen - ontwerp

12/2011

 

C BEPALING VAN VEZELS

CMA/2/II/C.1

Vezelvrijstelling van asbest

07/2005

CMA/2/II/C.2

Asbest in gerecycleerde granulaten

12/2011

CMA/2/II/C.3

Asbest in verhardings-, funderings- en bodemlagen - ontwerp

12/2011

 

Updated by: bdqu
Last updated: 17 April 2015